Ein weiteres Gedicht

En biettken Dorp-Chronik iut fröggeren Johren

Wat ett Koren mäggen im Summer wiäsen,
droffen eunige Luie Riess* harken un Ähren liäsen;
de Hauhner wören im Leggen flotter,
un de Eier härren leckere Dotter.

Oin Johr gafft mol gräot Geschrei
üm diän Riess ob Kolthoafs Hei;
Minna kam in Wiut gesprungen,
säo geut dat nit, diu dumme Junge.

Hännes trock de Tunge riut,
Minna kam noch mäh in Wiut:
Wilm, dei mäk de Äugen gräut,
datt iäm de Spigge iut em Miule fläut.

Äuk Anton kam met flottem Schriett,
Nei, Krach unner Noabers giet et nit:
de Grötste un Öltste bin iek hoier,
Minna, soi still Diu unruhiget Doier.

De Noabers het siek bekuiert dann,
datt säuwatt nit woier passoiern kann!
Se schlaigen siek ob de blanken Batzen,
alles was woier guet, et gaff Hänneklatzken!

 *Riess = Rest vom Mähen