Gedicht von Theo Ellbracht

Äimoal ess män Schüttenspiel

Bius! – Datt was de äiste Schuß!
Frau, goah haal de Müske.
Met de Arbet ess niu Schluß.
Buter bei de Fischke!

Breng diän gudden Anzug met
Un dat Schemisättken
Wäiß joa, boa fei alles hett,
Jäides Dütt un Dättken.

Mak di öuk en bieken fein,
As in fröggeren Joahren.
Loatt diän Bessem Bessem sein
Un diän Goaren Goaren!

Düse Dage hoaht fei Poal,
Loatt’t de Dalers rollen.
Doafüör iätt’t fein’n annermoal
Maus met dünne Knollen.

Oaber düse kuotte Teit
Wött fei fröuh genaiten.
Sint de Dage moal woutt häit,
Maut me iäben gaiten.

Äimoal ess män Schüttenspiel.
Fatt met alle Suorgen!
Äimoal, datt ess nit teviel,
Blöuß bit Mondag muorgen.

 
Theo Ellbracht